Statut Fundacji Homo Homini Frater

§ 1

 1. Fundacja “Homo Homini Frater” zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez: Krystynę Władysławę Aleksę, Zdzisława Bobowskiego, Barbarę Teresę Kierejsza, Antoniego Kmiecika, Wiesława Kornalewicza, Marię Alicję Krywald, Krystynę Piskozub, Krystynę Irenę Rogińską, Annę Zółtańską i Irenę Zaleszczyk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Gdańsku, w dniu 25 kwietnia 1990 r., rep.A/b 6292/1990.
 2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę “Homo Homini Frater”.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 3. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej i za granicą.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

Celem Fundacji są działania, poprzez różnorodne formy, na rzecz:
 1. rozwoju duchowego z poszanowaniem światopoglądu, wyznania, przekonań każdego człowieka, bez względu na narodowość, czy status społeczny,
 2. coraz głębszego rozumienia sensu i treści życia,
 3. zintegrowania własnej osobowości – doskonalenia osobowości, samorealizacji.

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i sympozjów,
 2. prowadzenie badań naukowych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi,
 3. współpracę ze szkolnictwem, organizacjami oświatowymi, organizacjami zajmującymi się ludżmi specjalnej troski (niepełnosprawnymi,uzależnionymi i innymi),
 4. współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, które przyczynią się do realizacji celów Fundacji,
 5. współpracę ze służbą zdrowia,
 6. tworzenie bazy materialnej przede wszystkim w postaci ośrodków rozwoju duchowego i rehabilitacji,
 7. działalność gospodarczą.

§ 5

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  1. działalności rolniczej, w tym biodynamicznej uprawy roślin,
  2. działalności handlowej, w tym eksportowej i importowej artykułami przemysłowymi i spożywczymi, a zwłaszcza zdrową żywnością,
  3. działalności usługowej w zakresie:
   • organizacji turystyki i wypoczynku,kursów, szkoleń,wykładów, seminariów i sympozjów,
   • rzemiosł różnych,
  4. działalności wydawniczej i poligraficznej,
  5. działalności innowacyjno-wdrożeniowej i projektowej oraz wykonywania opracowań i ekspertyz we wszystkich dziedzinach działajności gospodarczej,
  6. działalności produkcyjnej na potrzeby rolnictwa, rynku wewnętrznego, przemysłu i budownictwa,
  7. działalności usługowej i produkcyjnej skierowanej na współpracę z zagranicą,
  8. działalności produkcyjnej i usługowej będącej uzupełnieniem w/w rodzajów działalności gospodarczej, a koniecznej z uwagi na zapewnienie ich kompleksowości.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona we wszystkich formach przewidzianych przez prawo:
  1. przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną /zakład lub zakłady/ powołaną przez Zarząd Fundacji,
  2. przez samą Fundację,
  3. przez wniesienie udziałów do spółek.
 3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej podejmowanej dla osiągnięcia celów Fundacji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 31.200.000,- (trzydziści jeden milionów dwieście tysięcy) zł, złożony z wkładów przekazanych przez Fundatorów.

§ 7

Dochodami Fundacji są w szczególności:
 1. wpłaty Fundatorów i sympatyków Fundacji,
 2. subwencje,
 3. spadki, zapisy, darowizny otrzymywane od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych,
 4. odsetki bankowe,
 5. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych Fundacji,
 6. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji,
 7. inne wpływy z działalności statutowej.

§ 8

Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
 2. Pierwotny skład Rady Fundacji tworzą fundatorzy wymienieni w § 1.
 3. Każdy członek Rady Fundacji może zrzec się członkowstwo w Radzie. .Zrzeczenie się członkowstwa jest nieodwołalne.
 4. Rada Fundacji może powoływać do swego składu nowych członków i odwoływać bezczynnych członków Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 6. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  2. przyjmowanie wieloletnich programów i rocznych planów działania,
  3. inicjowanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność związaną z celami Fundacji,
  4. propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów, w tym prezesów i wiceprezesów,
  6. zatwierdzanie regulaminów pracy zarządów,
  7. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania prezesów,
  8. tworzenie i rozwiązywanie oddziałów w kraju i za granicą,
  9. określanie siedziby, obszaru i zakresu działania oddziału,
  10. nadzorowanie i koordynowanie działalności Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,
  12. podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji, o przeznaczeniu środków pozostałych po likwidacji i przeprowadzenie likwidacji Fundacji.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 8. Uchwały Rady Fundacji zapadają, w obecności przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej, zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
 9. W sprawach powoływania w skład Rady nowych członków, odwoływania bezczynnych członków Rady, powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji i zarządów odziałów, w tym prezesów i wiceprezesow, tworzenia i rozwiązywania oddziałów Fundacji, zmian Statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji wymagana jest obecność co najmniej 40% składu Rady i większość kwalifikowana 66% głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
 10. Człokowie Rady Fundacji, będący jednocześnie członkami Zarządu Fundacji, w okresie trwania swojej kadencji w Zarządzie, przestają być członkami Rady Fundacji.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z 5 osób, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu i jego skład określa Rada Fundacji.
 2. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki gospodarcze i finansowe, zarządzanie majątkiem Fundacji, podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i reprezentuje Fundację na zewnątrz w zakresie określonym niniejszym Statutem i uchwałami Rady Fundacji.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. planowanie przedsięwzięć dla rozwoju działalności Fundacji i powiększenia jej majątku,
  2. przyjmowanie wpłat, spadków, zapisów i darowizn,
  3. propagowanie w środkach masowego przekazu i wydawnictwach celów i zasad Fundacji – wspólnie z Radą Fundacji,
  4. współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi działania związane z celami Fundacji – wspólnie z Radą Fundacji,
  5. opracowywanie corocznych planów ekonomiczno-finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności.
 4. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji:
  1. do dnia 31 marca każdego roku coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły,
  2. sprawozdania okresowe na żądanie Rady Fundacji.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 51% składu Zarządu i wpisywane są do księgi uchwał nadzorowanej przez Prezesa Zarządu.
 6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są działający dwaj członkowie Zarządu.
 7. Zarząd Fundacji może tworzyć komisje i zespoły dorażne dla wypełnienia ściśle określonych zadań.
 8. Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu , w oparciu o postanowienia Statutu, może określić regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.
 9. Postanowienia dotyczace Zarzadu Fundacji mają odpowiednie zastosowanie do zarzadu oddziału.

§ 11

Oddział Fundacji, korzystając z przyznanej mu przez Radę autonomii, realizuje cele Fundacji, prowadzi działalność finansową i gospodarcza, ma prawo do posiadania rachunku bankowego, może zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi, wchodzić w spółki, posiadać nieruchomości i środki trwałe jako wydzielone części majątku Fundacji.